هوالباقي


 
آقای شایان بزرگ زاده
 
غم از دست دادن پدر گرامیتان در واژه‌ها نمی‌گنجد؛ تنها می‌توانيم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم.
 
 
 

تاریخ انتشار : 1397/12/22 10:47 0 0