مسابقات

دوازدهمین دوره لیگ برتر هاکی آقایان باشگاههای کشور

مسابقات لیگ برتر هاکی به میزبانی هیات آذربایجان غربی در ارومیه(98/11/27)

شرایط حضور تیمها در لیگ برتر هاکی(98/11/20)

آیین نامه مقدماتی

جدول زمان بندی مرحله رفت لیگ برتر در ارومیه از تاریخ 8 الی 11 بهمن ماه 1398

لیست اسامی

قرارداد بازیکن

قرارداد پزشک

قرارداد تدارکات

قرارداد سرپرست

قرارداد فیزیوتراپ

قرارداد مربی

تعهدنامه شرکت

تعهدنامه سرپرست

تعهدنامه مربی

فرم رضایت نامه

فرم رضایت نامه هیات

مقررات حق رشد-نهایی 

پرداخت حق رشد