كرسی های ایران

دکتر بهرام قدیمی ، رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران


* عضو هيئت اجرایی کنفدراسيون هاكي آسيا

* رئیس کمیته هاکی داخل سالن آسیا

* عضو کمیته انظباطی هاکی آسیا

* عضو کمیته مالی کنفدراسیون هاکی آسیا

* عضو کمیته مسابقات کنفدراسیون هاکی آسیا

* عضو کمیته تجهیزات کنفدراسیون هاکی آسیا

 دکتر معصومه شجاعی،نایب رئیس  بانوان فدراسیون هاکی
* عضو کمیته بانوان کنفدراسیون هاکی آسیا

حسن اباذری ، دبیر فدراسیون هاکی

* دبیر کمیته داخل سالن کنفدراسیون هاکی آسیا

* عضو کمیته داوران کنفدراسیون هاکی آسیا

* عضو کمیته توسعه و مربیگری کنفدراسیون هاکی آسیا

مهیار عزیز السطانی، مدیر امور بین الملل فدراسیون هاکی

*عضو کمیته ارتباطات و رسانه کنفدراسیون هاکی آسیا

ساناز حیدری

*عضو کمیته بازیکنان FIH ( تنها نماینده قاره آسیا در فدراسیون جهانی)

فریدون زمانی
* عضو کمیته آموزش و مربیگری

مجتبی حسینی
* عضو کمیته تشریفات کنفدراسیون هاکی آسیا

منصوره طهرانچی 
* عضو کمیته توسعه هاکی بانوان آسیا