کمیته ها

كميته انضباطي  
مسئول بهرام شفيع
 
اعضاء حميدرضا بخارايي، فريدون زماني، حسن اباذري ، تنديس زراسوند، اسفندیار صفایی
 
كميته فرهنگي                                        
مسئول  
اعضاء  مهندس محمد مهدی مشگل گشا،دکتر اکبر قاسمی،سارا خراسانی
 
كميته روابط عمومي  
مسئول سارا خراساني
 
اعضاء محبوبه شاملو، مهندس هادی شریعتی
 
كميته روابط بين الملل  
مسئول  مهندس هادي شريعتي
 
اعضاء حمیدرضا بخارایی، محسن ربیعی، سارا خراساني، ساناز حیدری
 
كميته تيم هاي ملي  
مسئول حميدرضا بخارايي
 
اعضاء اسفنديار صفايي، ابوالفضل یوسفی، مسعود بهلولی،دکتر میر معصوم سهرابی،  
 
كميته تحقيقات ، پژوهش و آموزش  
                                مسئول فریدون زمانی
 
اعضاء اسفندیار صفایی،  مهندس محمد جواد جعفری، دکتر علی بختیاری، حمیدرضا بخارایی
کمیته استعداد یابی  
مسئول دکترعلی بختیاری 
اعضاء حمیدرضا بخارایی،اسفندیار صفایی، مینا حسنی
کمیته همگانی  
مسئول علی بختیاری
 
اعضاء حمیدرضا بخارایی، فریدون زمانی،  تندیس زراسوند، کاظم حجازی
 
کمیته آمادگی رزمی و توسعه هاکی در نیروهای مسلح  
مسئول علیرضا  سالارکیا
دبیر  اصغر سلگیکمیته مسابقات:
 
رئیس حمیدرضا بخارایی
 
دبیر حسن اباذری
 
اعضاء فریدون زمانی، اسفندیار صفایی، ابوالفضل یوسفی، تندیس زراسوند
 
کمیته انتصاب:                                        
مسئول حمیدرضا بخارایی
 
اعضاء  فریدون زمانی، حسن اباذری، محمد رضا امینیان ، تندیس زراسوند
 
کمیته داوران:  
مسئول حسن اباذری
 
اعضاء محمد مهدی شاطری، عباس ذوالفقاری، آرش جهانی، طوبی ایل بیگی
 
کمیته مربیان:  
مسئول اسفندیار صفایی
 
اعضاء ابوالفضل یوسفی، مسعود بهلولی، حمید رضا بخارایی
کمیته ارزیابی و اموراستانها:  
مسئول حمیدرضا بخارایی
 
اعضاء  فریدون زمانی، مهندس حسین شهریاری
 
کمیته مدارس:  
                          مسئول حمیدرضا بخارایی
 
اعضاء تندیس زراسوند، دکتر علی بختیاری،سید امیر سیاهپوش
 
کمیته پیشکسوتان:  
مسئول فریدون زمانی
 
اعضاء
 
مهندس محمد جواد جعفری،  جواد رضایی تبار ، شهلا گشتاسبی نیا
 
 
کمیته محیط زیست :                                                             
 
مسئول مریم ساسان فر                                                                                  
 
اعضاء فاطمه میرزابابایی