معرفي اعضاي فدراسيون 

 

رییس فدراسیون: دکتر بهرام قدیمی

 

سرپرست نایب رئیسی آقایان: امیراقبال شفیع

سرپرست نایب رئیسی بانوان: آلی لا عطار
 

سرپرست دبیری فدراسیون: حسن اباذری

 
مسئول کمیته فرهنگی: حجت الاسلام و المسلمین یاسر غلامی
مدیر روابط عمومی وتبلیغات: مهندس محسن توکلیان