معرفي اعضاي فدراسيون

  سرپرست فدراسیون:
حسن اباذری

 
 

نایب رئیس بانوان:
تنديس زراسوند 

 
 
 

 دبير فدراسيون:  حمیدرضا بخارایی

 

 خزانه دار: گلبو جانپور

   
بازرس فدراسیون: جواد رضایی تبار  

 کارشناس خبره:

 

 

 

   

 

 

 

  

 مدیر روابط عمومی: سارا خراسانی

     

رئيس دفتر: الهه شاملو  

 

        

امور دفتری:  طیبه السادات حسینی