بیست و هشت آذر 1396-19:12
از سوی دبیر مجمع انتخابات اسامی کاندیداهای نهایی اعلام شد

اسامی کاندیداهای نهایی جهت شرکت در انتخابات فدراسیون هاکی از سوی حمیدرضا بخارایی  دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون هاکی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، اسامی کاندیداهای تصدی پست ریاست فدراسیون هاکی به شرح زیر می باشد:

بهرام شفیع
فرزاد فتاحی
رمضانعلی دولو
محمدناصر نجف پور