شنبه 2 دی 1396- 13:20
مجمع عمومی انتخابات رئیس هیئت هاکی استان گیلان برگزار گردید

سحر خیز به مدت چهارسال به عنوان رئیس هیئت هاکی استان گیلان برگزیده شد.
 به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، مجمع عمومی انتخابات رئیس هیئت هاکی استان گیلان برگزار گردید و  آقای علیرضا سحرخیز با اکثریت آرا به بعنوان رئیس هیئت هاکی استان گیلان انتخاب شد.