مسابقات

*    آئین نامه کمیته مسابقات  
  
پروتوکل چینش مسابقات فدراسیون هاکی

 

  آئین نامه انضباطی مسابقات فدراسیون هاکی 

 

مسابقات فرهنگی ، ورزشی مستعدین هاکی دختران                               
 آیین نامه مقدماتی  
جدول  جلسات قبل از مسابقات
آیین  نامه
جدول  بازیها

   
جشنواره فرهنگی ، ورزشی ویژه مستعدین آقایان  
-  آیین نامه مقدماتی جشنواره فرهنگی ورزشی آقایان
 جدول بازیهای منطقه 1(اصلاحیه)
جدول بازیهای منطقه 2(اصلاحیه)

 جدول بازیهای منطقه  3آاصلاحیه)
 جدول بازیهای منطقه 4اصلاحیه)

-  قوانین هاکی دو و سه
-  قوانین مینی هاکی
 جدول جلسات قبل از مسابقات مناطق 1 و 2
جدول جلسات قبل از مسابقات مناطق 3 و 4
آیین نامه جشنواره فرهنگی ورزشی مستعدین آقایان