آموزش


1- ساختار و تشکیلات


- آئین نامه کمیته آموزش فدراسیون هاکی
- آئین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت مربیگری، داوری، مدرسی فدراسیون هاکی و دستورالعمل اجرایی2-فرم های دوره های مربیگری
فرم درخواست صدور کارت داوری و مربیگری
فرم پروفایل مربیگری
-
-
-
- فرم ارزیابی دوره آموزشی (فرم شماره یک )
- فرم ارزیابی دوره آموزشی علمی فرم 2 (ب )
- مشخصات دفاتر پیشخوان دولت در استانها جهت ثبت اطلاعات مربیگری و داوری