آموزش


1- ساختار و تشکیلات


- آئین نامه کمیته آموزش فدراسیون هاکی
- آئین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت مربیگری، داوری، مدرسی فدراسیون هاکی و دستورالعمل اجرایی2-فرم های دوره های مربیگری
- مشخصات افراد شرکت کننده در کلاس مربیگری
- لیست حضور و  غیاب شرکت کنندگان در دوره مربیگری
- لیست نمرات شرکت کنندگان در دوره مربیگری درجه 3
- فرم ارزیابی دوره آموزشی (فرم شماره یک )
- فرم ارزیابی دوره آموزشی علمی فرم 2 (ب )
- مشخصات دفاتر پیشخوان دولت در استانها جهت ثبت اطلاعات مربیگری و داوری