کمیته استعدادیابی

ساختار و تشکیلات:

- مشخصات اعضای کمیته استعدادیابی فدراسیون هاکی سال 95
-مشخصات مسئولین کمیته های استعدادیابی استانهای سراسر کشور فدراسیون هاکی در سال 96
- برنامه عملیاتی کمیته استعدادیابی فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران
 - آئین نامه کمیته استعدادیابی 
 

پژوهش ها و تحقیقات:

- تاثیر دو روش تعدیل تمرین بر برخی ویژگی های جسمانی هاکی بازان نخبه

- نیمرخ امادگی جسمانی و آنتروپومتریک - تحقیق آقای بختیاری مسئول کمیته استعداد یابی با همکاری آقای خسرو ابراهیم


- توصیف و مقایسه آزمون های استعدادیابی ورزش هاکی استانها

فرم های استعدادیابی:

- فرم ارزیابی کارشناسان کمیته استعدادیابی

دوره های برگزاری استعدادیابی:

- کارگاه استعدادیابی- تبریز

-کارگاه استعدادیابی-مرکزی

-کارگاه استعدایابی ویژه مربیان درجه 3- تهران-شهرستان نصیر شهر

 -
کارگاه دانش افزایی ویژه کارشناسان استعدادیابی سراسرکشور-تهران