شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵_۲۲:۲۰
نتایج نخستین روز برگزاری مسابقات هاکی قهرمانی امیدهای آقایان کشور( اراک)

مسابقات هاکی قهرمانی امیدهای کشور صبح امروز در استان مرکزی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، اولین روز از برگزاری این رقابتها ۱۲ دیدار برگزار گردید و نتایج آن بشرح زیر می باشد:
آذربایجان غربي ٣ - آذربایجان شرقي٢ 
  قم ٤ - زنجان ١
اصفهان ٣ - سيستان و بلوچستان١
گلستان ١ - مازندران ٠
مركزي ٩ - كرمان ٠
همدان ٦ - كرمانشاه  ١
سمنان ٨ - زنجان ٢
آذربایجانشرقي ٩ - سيستان و بلوچستان ١
قم ٥ - اصفهان۱  
گلستان ٤ - كرمان ١  
كرمانشاه ٦ - مازندران ١  
مركزي ٣ - همدان ٢