كميته داوران

 کمیته داوران

مقالات و مجلات 

مجله قوانین هاکی درست است شماره (1)

 دوره های داوری

 قوانین

 راهنما داوران
 

 راهنما عوامل فنی
  


گزارشات

فرم گزارش سرپرست کل مسابقات
 

فرم های مور نیاز مسئول داوران

 مسئول ، مدرس و مربی داوری

   داوری

 داوران

فرم هاي بازي