چهارشنبه 3 آبان 1396- 11:30
کارت بیمه ورزشی

طبق نامه رسیده ازفدراسیون پزشکی ورزشی،باتوجه به راه اندازی سامانه عضویت آنلاین کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی( بیمه ورزشی) متقاضیان دریافت کارت عضویت به آدرس  www.ifsm.irمراجعه و با ورود به صفحه صدورآنلاین کارت خدمات درمانی فرآیندثبت نام راتکمیل وپرینت کارت خودرادریافت نمایند.
همچنین پرینت مذکورضمن داشتن اعتبارقابلیت تبدیل به کارت بیمه ورزشی بدون صرف هزینه را دارد.