پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶_۲۳:۰۰
نتایج دیدارهای روزهای اول و دوم جشنواره مدارس هاکی پسران منطقه 2

چهاردهمین دوره جشنواره مدارس هاکی پسران منطقه ۲ صبح دیروز در شهرستان در اراک آغاز شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، نتایج رقابتهای روز اول و دوم بشرح زیر می باشد: روز نخست: (مینی) مرکزی ۴ _ اصفهان ۴ (سالنی) همدان ۲ _فارس ۱ (سالنی) کهگیلویه و بویر احمد ۰_ اصفهان۰ (مینی) همدان ۱۰ _ فارس ۰ (سالنی) مرکزی ۴ _فارس ۰ (سالنی) همدان ۶ _کهگیلویه و بویر احمد ۰ روز دوم: (مینی) اصفهان ۶ _ فارس ۰ (مینی) همدان ۲ _ مرکزی ۰ (سالنی) مرکزی ۳_ اصفهان ۱ (سالنی) فارس ۲ _ کهگیلویه و بویر احمد ۰ (مینی) مرکزی ۸ _ فارس ۱ (سالنی) اصفهان ۲_ همدان ۱ (سالنی) مرکزی ۱۲_ کهگیلویه و بویر احمد ۱