پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶_۲۳:۰۰
نتایج دیدارهای روزهای اول و دوم جشنواره مدارس هاکی پسران منطقه 2

چهاردهمین دوره جشنواره مدارس هاکی پسران منطقه ۲ صبح دیروز در شهرستان در اراک آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، نتایج رقابتهای روز اول و دوم بشرح زیر می باشد:
روز نخست:
(مینی) مرکزی ۴ _ اصفهان ۴
(سالنی) همدان ۲ _فارس ۱
(سالنی) کهگیلویه و بویر احمد ۰_ اصفهان۰
(مینی) همدان ۱۰ _ فارس ۰
(سالنی) مرکزی ۴ _فارس ۰
(سالنی) همدان ۶ _کهگیلویه و بویر احمد ۰
روز دوم:
(مینی) اصفهان ۶ _ فارس ۰
(مینی) همدان ۲ _ مرکزی ۰
(سالنی) مرکزی ۳_ اصفهان ۱
(سالنی) فارس ۲ _ کهگیلویه و بویر احمد ۰
(مینی) مرکزی ۸ _ فارس ۱
(سالنی) اصفهان ۲_ همدان ۱
(سالنی) مرکزی ۱۲_ کهگیلویه و بویر احمد ۱